Συνεργατικά τεχνολογικά εγχειρήματα στο CommonsFest: FOSS Office

Ένα από τα συνεργατικά τεχνολογικά εγχειρήματα που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση του CommonsFest στο Ηράκλειο από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου είναι το FOSS Office από την Αθήνα.

Το FOSS Office είναι ένα δίκτυο συνεργατών που ασχολείται με την προώθηση του ελεύθερου λογισμικού σε δημόσιους και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς και σε επιχειρήσεις. Αποτελείται από επιστήμονες με πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση σε λύσεις με τέτοιου τύπου λογισμικό, ως επί το πλείστον για περιβάλλοντα γραφείου όπου είναι απαραίτητη η αποδοτική και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων.


Το δίκτυο συνεργατών στοχεύει στην ανάδειξη και εξάπλωση λύσεων Ελεύθερου Λογισμικού σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα, και στην εκπαίδευση και εξοικείωση των χρηστών με τις λύσεις αυτές.  Εκτός από την πλήρη υποστήριξη σε θέματα εγκατάστασης, παραμετροποίησης, συντήρησης, υποστήριξης και εκπαίδευσης των χρηστών σε αυτό, το FOSS Office αναλαμβάνει παράλληλα την εκπόνηση μελετών μετάβασης από την υφιστάμενη κατάσταση χρήσης ιδιόκτητου λογισμικού στην υιοθέτηση χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού. Οι μελέτες υλοποιούνται εξειδικευμένα, βασιζόμενες σε βέλτιστες πρακτικές που μειώνουν την “τριβή” η οποία αναπόφευκτα αναπτύσσεται σε οποιαδήποτε διαδικασία μετάβασης σε κάτι νέο.